IPPF نقشه ای از متخصصان پزشکی و دندانپزشکی را بدون هیچ هزینه ای و بدون اولویت به هر پزشک ذکر شده در اینجا نگهداری می کند. هدف از این نقشه ارائه بیماران با اطلاعات تماس برای متخصصان پزشکی و / یا دندانپزشکی آشنا با P / P است.

این نقشه به هیچ وجه دربرگیرنده نیست از ارتباط با پزشکان پزشكی P / P، توصیه های بیماران و ارجاع به سایر پزشكان تهیه شده است. اگر از یک پزشک که پمفیگوس یا پمفیگوئید را درمان می کنید و از نقشه ما گم شده است، لطفا یک لحظه بگیرید اطلاعات خود را به ما بفرست.

لطفا با دفاتر پزشک شخصی تماس بگیرید تا تعیین کنید که آیا آنها در حال حاضر بیماران جدید را دریافت می کنند، و همچنین اینکه چه کسانی ارائه دهنده خدمات بیمه ای پذیرفته می شوند. IPPF این اطلاعات خاص را حفظ نمی کند.