هیچ بیماری برای درمان بسیار نادر است.

IPPF از بسیاری از سازمان های دیگر در طول سفر خود برای قوانین مطلوب پشتیبانی می کند. در حالی که ما ممکن است ارتباط مستقیمی با علت آنها نداشته باشیم، پایه هدف آنها همانند ماست: بهبود کیفیت زندگی بیماران خود.

بنابراین، بسیاری از سازمان ها از ما حمایت می کنند و ما از آنها حمایت می کنیم. این نام هر سازمان را در برابر صدها عضو هیئت مدیره، کمک و رهبران قرار می دهد. در ابتدای ما و در سال های اخیر، IPPF فعالتر شده است که چه درمان هایی در حال توسعه است و چه کسی پژوهشگر است. در برخی موارد با IPPF مشورت می شود تا در مورد هر دو پروتکل های علمی و علمی انسان صحبت کند. *

* البته ما از مشاوران پزشکی ما می خواهیم که به سوالات سخت پاسخ دهند.

508-IMG_0683